Szkolenie
e-learningowe

Witamy Cię na naszej platformie e-learningowej. Cieszymy się, że chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pozyskiwania dotacji z rządowego programu „Czyste Powietrze”!

Zapoznaj się najpierw z informacjami na temat programu. Na końcu poprosimy Cię o podanie swoich danych personalnych oraz o rozwiązanie testu. Potrzebujesz 60% poprawnych odpowiedzi, aby otrzymać certyfikat.

Powodzenia!

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

To program dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do:

 • właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mają prawo współwłasności lub są współwłaścicielami budynku.
 • osób, które dysponują prawomocną zgodą na rozpoczęcie budowy.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Termomodernizacja domu to nie tylko wymiana starych pieców. Program przewiduje również środki na:

 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które wchodzą w skład dofinansowania.

Dla istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych:

 1. Węzeł cieplny z programatorem temperatury wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 2. Pompa ciepła z osprzętem wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 3. Kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 4. Kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 5. Materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 6. Kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (treść dyrektywy można znaleźć tutaj: Dyrektywa) wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 7. Przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła wraz z wykonaniem usługi montażu;
 8. Materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem wraz z wykonaniem usługi docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów;
 9. Materiały budowlane ocieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, wraz z wykonaniem usługi docieplenia przegród budowlanych;
 10. Stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne, wraz z wykonaniem usługi demontażu starej stolarki i usługą montażu nowej stolarki;
 11. Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej oraz wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji;
 12. Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wymiana elementów istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji;
 13. Materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła oraz wykonanie usługi montażu;
 14. Kolektor słoneczny z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu; finansowania tylko w formie pożyczki;
 15. Ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej; finansowania tylko w formie pożyczki;
 16. Koszt przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia;
 17. Koszt wykonania audytu energetycznego budynku/lokalu mieszkalnego wykonanego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, pod warunkiem że zakres prac, wynikający z audytu, zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia;
 18. Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że prace, będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później niż do zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia;
 19. Koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Dla nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych;

 1. Węzeł cieplny z programatorem temperatury wraz z wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 2. Pompa ciepła z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 3. Kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz wraz z wykonaniem montażu nowego źródła ciepła;
 4. Kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej wraz z wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 5. Materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego wraz z wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 6. Kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (treść dyrektywy można znaleźć tutaj: Dyrektywa) wraz z wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 7. Przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła wraz z wykonaniem usługi montażu. Koszty w punktach od 1 do 7 są kwalifikowane pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku,
  Koszty w punktach od 1 do 7 są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r. do momentu wejścia w życie przepisów określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu);
 8. Koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej;
 9. Kolektor słoneczny z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu;
 10. Ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej;

pod warunkiem:

 • zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego w pkt od 1 do 6, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła jak w pkt od 1 do 6 oraz,
 • w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku oraz
 • finansowania w formie pożyczki;

11. Materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, wraz z wykonaniem usługi montażu;

pod warunkiem:

 • zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego od pkt 1 do 6, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła jak w pkt od 1 do 6, oraz,
 • w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

WAŻNE

Warunkiem otrzymania dofinansowania na termoizolację – np. ocieplenie dachu mineralną wełną szklaną – jest posiadanie ekologicznego źródła ciepła lub ubieganie się o dotacje zarówno na wymianę pieca, jak i termomodernizację!

Wymóg nie jest wymagany:

 • gdy kocioł/kotły na paliwo stałe spełnia(ją) co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej;
 • w przypadku kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne;
 • kiedy pozostałe eksploatowane źródła ciepła, inne niż na paliwo stałe, nie muszą być trwale wyłączane z użytkowania.

Jakie dofinansowanie można dostać?

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tys. zł.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt, o jaki można się ubiegać, to 7 tys. zł.

Warunki otrzymania pożyczki

Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie.

Okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki.

Sposób wypłacania

Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały już opłacone – na jego rachunek bankowy.

Można ubiegać się o pożyczkę i dotację w następujących wariantach:

 • wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji,
 • wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki,
 • dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Od czego zależy kwota dotacji?

Kwota dotacji zależy od dochodów (im niższe dochody, tym wyższą dotację można otrzymać).

Kwota miesięcznego dochodu na osobę – możliwy procent dotacji – procent pożyczki.

 1. do 600 zł – do 90% dotacji – do 10% pożyczki
 2. 601-800 zł – do 80% dotacji – do 20% pożyczki
 3. 801-1000 zł – do 70% dotacji – do 30% pożyczki
 4. 1001-1200 zł – do 60% dotacji – do 40% pożyczki
 5. 1201-1400 zł – do 50% dotacji – do 50% pożyczki
 6. 1401-1600 zł – do 40% dotacji – do 60% pożyczki
 7. powyżej 1600 zł – do 30% dotacji – do 70% pożyczki

Jeżeli decydujemy się wyłącznie na pożyczkę, możemy wziąć ją w każdym przypadku w wysokości 100% wartości naszej realizacji.

Ważne terminy

Realizacja programu: lata 2018-2029.

 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r. (dla domów nowo budowanych – 31.12.2019).
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r. (24 miesiące, dla domów nowo budowanych – nie później niż 30.06.2027).

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski składa się online. Składając wniosek online, dodatkowo należy wysłać dokumenty do siedziby właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Składanie wniosku NIE WYMAGA osobistej wizyty w żadnym z urzędów. Chcąc złożyć wniosek, należy wejść na platformę online dedykowaną dla swojego województwa i zalogować się w portalu:

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Pomorskie

Podlaskie

Śląskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

 

 

Jakie należy wykonać kroki, aby otrzymać dofinansowanie?

 1. Zbadanie potrzeb energetycznych budynku (audyt energetyczny lub analiza energetyczna zweryfikowana przez WFOŚiGW.
 2. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy przygotować następujące informacje:
 • nr działki ewidencyjnej,
 • powierzchnia całkowita budynku,
 • data wydania pozwolenia na budowę,
 • nr konta bankowego,
 • informacje o zakresie prac i kosztach oraz o powierzchni ocieplenia, stolarki.
 1. Rejestracja konta w Portalu Beneficjenta.
 2. Wypełnienie formularza wniosku i wysłanie poprzez Portal Beneficjenta.
 3. Wydrukowanie i podpisanie wniosku.
 4. Dostarczenie do WFOŚiGW podpisanej wersji papierowej (osobiście lub listem poleconym) wraz z załącznikami:
 • PIT-y za poprzedni rok,
 • oświadczenia ODO1 i ODO2 (podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego),
 • ksero aktu notarialnego / księgi wieczystej (jeśli nie ma nr. elektronicznego KW).
 1. Wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW.
 2. Rozpatrzenie wniosku.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy.
 4. Realizacja.
 5. Rozliczenie.

Kwota na ocieplanie budynku

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na materiały budowlane ocieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, na montaż i demontaż, to 150 zł/m2

Okres trwałości i kontrole

NFOŚiGW/WFOŚiGW może dokonać kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości.

Okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny, nie może też zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Climowool i dotacje

Wełna mineralna climowool do ocieplenia dachu skośnego jest jednym z materiałów kwalifikowanych w programie do dofinansowania. Występuje w 3 wariantach: DF1, DF35 i DF33, które różnią się przede wszystkim współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda.

5 zalet wełny climowool

 • zapewnia izolację termiczną,
 • redukuje hałas,
 • chroni przed pożarem,
 • oddycha,
 • ułatwia montaż.

Program „Czyste Powietrze” – jak otrzymać dofinansowanie?

Utrwal wiedzę zdobytą w naszym szkoleniu za pomocą krótkiej animacji 🙂

Brawo! To koniec Twojej nauki.

Kliknij „Przejdź dalej”, by rozwiązać nasz test i uzyskać certyfikat climowool.

Slajd 3 z